ES projektai

UAB „Sistela“, kartu su įmone UAB „InnoBIM“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „Inovatyvios statinio informacinio modeliavimo sistemos BIMGATES.5D sukūrimas (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0054). Projekto įgyvendinimui suteikta dalinė parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ NR. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
Projekto metu  sukurta ir pateikta rinkai inovatyvi statinio informacinio modeliavimo sistema, veikianti Web aplinkoje, BIMGATES.5D, skirta statinių ekonominių rodiklių apskaičiavimui visuose statinio gyvavimo cikluose. Sistemą sudaro visuma intelektualių informacinių ir programinių priemonių statybos kainos skaičiavimams, taip pat skirtų ir sprendimų paramos sistemai, su  integruotomis duomenų bazių valdymo funkcijomis bei aktualiais nformaciniais duomenimis.  Sistema, skirta ne tik statybos investicinio proceso dalyviams (užsakovui, projektuotojui, rangovui), bet ir visiems su statyba susijusiems subjektams (investuotojams, turto vertintojams, draudėjams, administratoriams), taip pat statinių naudotojams, techninės priežiūros vykdytojams, valstybinėms ir mokslo institucijoms. Galimybė skaičiuoti ir vertinti statinio ekonominius rodiklius bet kuriame statinio gyvavimo cikle, naudojant BIMGATES.5D žinių bazę bei integruotus sprendinius, sudaro papildomas palankias sąlygas racionaliau planuoti projektavimo, statybos ir statinio eksploatavimo sąnaudas, organizuoti viešuosius pirkimus, vykdyti jų kontrolę, užtikrinti skaidrumą.Statybų rinkos ir susijusių procesų dalyviams skirta BIMGATES.5D sistema skatins naudoti vieningą žinių bazę, kaupti, analizuoti, apdoroti, keistis, kurti ir pateikti BIM sprendinius bei sprendinių ekonominius vertinimus, sąmatų, investicijų planavimo bei kitus skaičiavimus įvairiomis formomis ir formatais, bei užtikrins informacijos integraciją tarp skirtingų BIM modeliavimo sistemų.
Nuoroda prisijungimui  https://bimgates.lt/
____________________