Aktualūs komentarai

1. Kokiu būdu nustatomos ir rekomenduojamos skaičiuojamosios statybos darbų kainos?
Apklausiame bei surenkame informaciją iš medžiagų pardavėjų, gamintojų, rangovų ir subrangovų ir taip sudarome išplėstinę prekių, paslaugų ir darbų kainų duomenų bazę. Atmetame nepagrįstai mažas ir nepagrįstai dideles kainas. Atsižvelgdami į dominuojančius rinkoje produktus bei jų pasiūlą, nustatome statybos medžiagų, darbų ir paslaugų orientacines rinkos kainas, kurios geriausiai reprezentuoja tam tikro laikotarpio rinkos kainų lygį. Orientuojamės į deklaruojamas mažmenines kainas, t.y. kainas, kuriose nėra įvertintos prekybininkų teikiamos nuolaidos.

2. Kas rengia skaičiuojamųjų statybos kainų rekomendacijų projektus?
Skaičiuojamųjų kainų rekomendacijas, tenkinančias pagrindinius skaičiuojamosios kainos nustatymo principus, patvirtintus STR "Statinio projektavimas" gali rengti bei registruoti rekomendacijų registre bet kuri įmonė, mokslo įstaiga ar fiziniai asmenys, turintys atitinkamą kvalifikaciją bei tenkinantys registro laikytojo VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras nustatytus reikalavimus. UAB Sistela parengti normatyvai ir kainynai įregistruoti kaip įmonės rekomendacijos.

3. Kokiu periodiškumu atnaujinamos rekomendacijos sąmatų skaičiavimams?
Kovo mėnesį registruojame aktualias rekomendacijas prieš naująjį statybos sezoną, o spalio mėnesį jas tiesiog patiksliname. Šie mėnesiai pasirinkti ir atsižvelgiant į didesnį informacijos surinkimo patikimumą, siekiant išvengti šventinių akcijų įtakos rinkos kainoms ir pan.

4  Ar viešojo pirkimo metu pasiūlyta  statybos darbų atlikimo kaina gali skirtis nuo skaičiuojamosios ?
Rangovo pasiūlyta kaina gali skirtis nuo skaičiuojamosios kainos, tačiau rangovo pasiūlymas turėtų būti pagrįstas individualiomis kalkuliacijomis ar kitokiais objektyviais duomenimis. Jeigu atsakingai buvo apskaičiuota statybos skaičiuojamoji kaina- tai didelė tikimybė kad, atsižvelgiant į individualius statybos kaštus, įvairias nuolaidas, akcijas ir pan., pasiūlymai bus mažesni.  Analogiškai reikėtų vertinti ir labai žemą (lyginant su skaičiuojamąja) kainų lygį, siekiant išvengti neobjektyvių pasiūlymų priėmimo.

5  Kokia dalis  statybos medžiagų, paslaugų ir darbų  yra  rekomendacijose?
Statybos darbų sąnaudų duomenų bazė sudaro virš 30.0000 statybos darbų kalkuliacijų. Šios bazės aktualizacija vykdoma atsižvelgiant į rinkos poreikius, naujas technologijas, bei naujus produktus.

6  Kaip skaičiuoti darbų kainas, kurių įkainių ar kalkuliacijų nėra  rekomendacijose?
Tais atvejais, kai nėra parengtų ir bendrąja tvarka rekomenduojamų (įregistruotų) sąnaudų kalkuliacijų, ar įkainių, gali būti rengiamos individualios kalkuliacijos ir individualūs kainų pagrindimai, kurie papildomai pateikiami su ekspertų vertinimais.

7. Kaip turėtų būti tikslinamos ankstesniais laikotarpiais parengtos statybos darbų sąmatos?
Anksčiau parengtos sąmatos turėtų būti tikslinamos ir nustatoma reali skaičiuojamoji kaina tuo metu, kai planuojamas investicijų poreikis ar formuojamas statytojo statybų biudžetas. Kitais atvejais sąmatos tikslinamos sutarties dokumentuose nustatyta tvarka.
Indeksavimo būdu tikslinant sąmatą neišvengiamos paklaidos, jeigu nebus įvertinta darbų struktūra, bazinėje sąmatoje iš anksto numatyta infliacijos rizika ir kitokios aplinkybės.  Indeksavimo būdu sąmatos tikslinimą rekomenduojame vykdyti ne daugiau kaip vieną kartą, kai nėra galimybių atlikti detalaus perskaičiavimo,

8. Kaip vertinti darbų sąnaudų apskaičiavimus, kurie pagrįsti pateikiant nuorodas į darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus, prieš tai atlikus sąnaudų pakeitimus?
 Tokius apskaičiavimus, kuriuose pateikiamos nuorodos (darbo kodai) į konkrečius normatyvinius dokumentus,  ir  tuo pačiu normatyviniuose dokumentuose užfiksuota informacija pakeičiama (pakeistos normatyvuose nustatytos darbo sąnaudos) nepateikiant jokių papildomų komentarų, patikslintų kalkuliacijų, vertiname kaip klaidinančius

9. Kokiems tikslams numatomas užsakovo rezervas sąmatose?
Pagal statybos skaičiuojamųjų kainų rekomendacijas - užsakovo rezervas apskaičiuojamas atsižvelgiant į numatomą papildomą statytojo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl projekto sprendinių tikslinimo, dėl projekte nenumatytų ar į kainos apskaičiavimus neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui pastatyti (sumontuoti, nutiesti) papildomų darbų išlaidų, bei kitais objektyviomis priežastimis pagrįstais ar pasikeitusių aplinkybių sąlygojamais atvejais.
Visais atvejais dėl užsakovo rezervo lėšų panaudojimo turi būti sudaroma atskira sutartis arba papildomas susitarimas apibrėžiant pirkimo objektą.