Kainodara statyboje

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos

Dėl skaičiuojamosios kainos rekomendacijų registravimo 

 


STATYBOS EKONOMIKA IR KAINODARA

Statyba yra viena iš šalies ūkio šakų, kurioje pilnai funkcionuoja rinkos ekonomikos mechanizmas ir veikia pagrindiniai rinkos dėsniai reguliuojantys pasiūlos ir paklausos santykį bei kainas. Kainų sistema yra viena iš rinkos ekonomikos sudėtinių dalių . Kainų sistema skatina naudoti ekonomiškus produktų gamybos ir statybos technologinius metodus, vaidina svarbų vaidmenį keičiantis informacija, veikiant pajamų paskirstymą ir pan. Vienas iš rinkos ekonomikos efektyvumo rodiklių bei tikslų yra pelnas. Optimalūs rezultatai pasiekiami racionaliai valdant statybos darbų kaštus. Kaštų valdymas - tai griežta kaštų apskaita, planavimas ir kontrolė.

Kainas statyboje sąlygoja šiai veiklai būdinga technologiškai būtina ir ilgalaikė darbų trukmė, įvairiarūšių produktų panaudojimas, konkurencija, paklausa, bei daugelis kitų faktorių. Kainoms apskaičiuoti praktikoje naudojami įvairūs kainodaros metodai, ekspertiniai vertinimai, palyginimai su analogais ir pan. Visais kainos nustatymo atvejais ekonomiškai pagrįstą kainų lygį apsprendžia kaštų rodiklis. Gamybos kaštai priimami kaip mažiausią kainą ribojantis veiksnys, o pasiūlymo kaina nustatoma atsižvelgiant į paklausą rinkoje, pirkėjų galimybes. Kaštų apskaičiavimas, jų planavimas ir valdymas yra viena iš svarbiausių rangovo veiklos sričių, prisiimant sutartinius įsipareigojimus bei siekiant ekonomiškai naudingo baigiamojo sutarties rezultato. Apskaičiuoti statybos kainą, įvertinti numatomus kaštus bei suformuoti pasiūlymus, yra individualus kiekvieno rangovo reikalas. Aktualus statybos kainos išankstinio apskaičiavimo poreikis atsiranda statytojui tuo metu, kai jis dar nėra pasirinkęs rangovo, nežino kur ir kokiomis sąlygomis bus įsigyjamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai, tačiau iš anksto privalo realiai suplanuoti investicijų poreikį, subalansuoti finansinius resursus bei užtikrinti statybos proceso eigą. Būtent statytojui šiame etape vienas iš tinkamų kainos apskaičiavimo metodų yra normatyvinis kainos nustatymo metodas. Tokia, normatyviniu būdu apskaičiuota statybos kaina yra laikoma skaičiuojamąja statybos kaina.

Skaičiuojamoji statybos kaina yra orientuota į būtinųjų statybos sąnaudų, arba tiesioginių išlaidų, apskaičiavimą ir pagrindimą, papildomai numatant su statinio statyba susijusias ir netiesiogines išlaidas. Netiesioginės išlaidos, patiriamos visais atvejais, kadangi jos kompensuoja rangovų bendrąsias administracines pridėtines išlaidas ir garantuoja jiems pelną. Rangovo racionali ūkinė bei organizacinė veikla garantuoja jam didesnį pelną ne tik keliant darbų kainas, bet pirmiausia mažinant savo administracines pridėtines išlaidas. Atskyrus tiesiogines ir netiesiogines statybos darbų išlaidas, rangovai gali paprasčiau planuoti statybos sąnaudas, apskaitą ir kontrolę, efektyviau valdyti projektus.

Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo tikslas- apskaičiuoti ir iš anksto numatyti ekonomiškai pagrįstas statinių projektinių sprendinių parengimo, realizavimo, statinių statybos vykdymo, projekto valdymo ir kitas išlaidas, bei, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, rangos sutarties sudarymo prielaidas, baigiamuosius statybos sutarties rezultatus, atsiskaitymo už atliktus darbus būdus, planuoti investicijų poreikį ir suformuoti tikslinę statybos kainą (ribines biudžeto ribas). Statinių statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimo principai gali būti taikomi vykdant rangos darbų konkursus, palyginant alternatyvių projektinių sprendinių ekonominius rodiklius. Šalių susitarimu, tokie kainos nustatymo principai gali būti taikomi ir rangos darbų sutartyse bei vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus. Apskaičiuojant numatomas išlaidas statinio projekto parengimui bei įgyvendinimui, atskaitos tašku priimamas išlaidų lygis jų nustatymo momentu, o išlaidų lygio fiksavimo data nurodoma sudaromuose dokumentuose. Skaičiuojamosios kainos apskaičiavimų patikimumą ir kokybę apsprendžia tai, kiek realiai jie atspindi rinkos kainas, kurias toje verslo srityje yra įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis.

Statinių statybos skaičiuojamojoje kainoje paprastai yra įvertinamos visos sklypo įsigijimo, teritorijos paruošimo, tyrinėjimo, projektavimo, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimo, technologinių įrenginių įsigijimo, montavimo, derinimo, išbandymo, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti, konsultavimo, informacinės ir kitos paslaugos, susijusios su statybos organizavimu ir priežiūra, taip pat kitos investuotojų išlaidos, susijusios su statinio statyba ir priėmimu naudoti. Visos numatomos išlaidos fiksuojamos suvestinėje sąmatoje .

 

1. Pav. Statinių statybos skaičiuojamoji kaina. Suvestinės sąmatos sudėtis.

Statybos kainos apskaičiavimuose gali būti skiriami keli etapai. Kadangi informacijos kiekis apie numatomą statinį auga su laiku, tai atitinkamai plečiasi ir galimybės detalizuoti kainos apskaičiavimus bei juos tikslinti atsižvelgiant į naujus duomenis.

Bendruoju atveju statybos skaičiuojamoji kaina gali būti apskaičiuojama vadovaujantis galimybių analizės duomenimis, statinio projekto arba statybos pagrindimo techniniais sprendiniais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose nurodyti įrenginių, gaminių, medžiagų ir darbų kiekiai, reikalingi statiniui pastatyti (sumontuoti, nutiesti), techninėmis specifikacijomis - techniniais reikalavimais dėl statybos ir kitų darbų atlikimo bei paslaugų teikimo, jiems naudojamų medžiagų, gaminių ir dirbinių, taip pat dėl įrenginių ir technologijų panaudojimo. Kainos apskaičiavimuose reikia vadovautis statytojo ir projektuotojo duomenimis apie darbo sąlygas, statytojo reikalavimais bei projektuotojo pradinėmis skaičiavimo prielaidomis, rinkos kainomis ir skaičiuojamosiomis rinkos kainomis, ekonominiais normatyvais ir kitais duomenimis. Statinių statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimo metodas ir detalumas priklauso nuo turimų pradinių duomenų (aprašymų, skaičiavimų, brėžinių), apie statinį pilnumo, projektavimo stadijos, projekto detalumo, numatomo darbų vykdymo grafiko ir pan.

Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes bei duomenis, skaičiuojamoji statybos kaina nustatoma sudarant bendrąjį išlaidų įvertinimą, sustambintus arba detaliuosius kainos apskaičiavimus. Bendrasis išlaidų įvertinimas rengiamas pirmąjame investicijų planavimo etape, rengiant galimybių studijas, palyginant investicinių varijantų alternatyvas ir pan. Sustambinti statybos kainos apskaičiavimai paprastai sudaromi rengiant statinio statybos pagrindimą ir patį projektą, kai to reikalauja užsakovas arba kai projekto sprendiniai yra nepakankamai detalūs. Kitais atvejais rengiami detalieji kainos apskaičiavimai.

Bendrasis išlaidų įvertinimas atliekamas pirminio planavimo dokumentų, bandomųjų brėžinių, eskizų, plotų, tūrių, ilgių, kiekių skaičiavimų, žinių apie statybos sklypą ir kitokių pradinių duomenų pagrindu. Kainos skaičiavimai pateikiami sustambintais rodikliais pagal statinių paskirtis. Atskirais atvejais, įvertinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, pateikiami analogų bei kitokie sustambinti ekspertinio vertinimo duomenys, pagrindžiantys kainos apskaičiavimus.

Išlaidų sustambinti apskaičiavimai atliekami pagal pakankamai išnagrinėtus ir parengtus pirminio planavimo dokumentus, projektinius brėžinius, erdvinių grupių planus, sustambintus darbų, konstrukcinių elementų vienetų kiekių skaičiavimus. Kainos apskaičiavimai pateikiami pagal sustambintas darbų rūšis arba sustambintus konstruktyvus, kurių vieneto kainos pagrįstos skaičiavimais ar kitokiais vertinimais .

Detalieji išlaidų apskaičiavimai atliekami galutinės projektinės dokumentacijos pagrindu, vadovaujantis detaliais konstrukciniais brėžiniais, techninių įrenginių poreikio ir kitais skaičiavimais, darbų aprašymais techninėmis darbų ir resursų specifikacijomis. Kainos apskaičiavimai pateikiami pagal detalizuotus statybos darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų aprašymus, techninių specifikacijų reikalavimus, išlaidų pasiskirstymo pagal jų struktūrą rodiklius, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimus bei pagrindimus.

Kadangi statinių statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju laikotarpiu, skaičiavimuose taikomos kainos ir bendrieji ekonominiai rodikliai turėtų atspindėti rinkos būseną, o jų pagrindu apskaičiuota kaina turi būti pakankama rangovo pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų kompensavimui, bei ekonominės naudos gavimui, dirbant normaliomis sąlygomis. Paprastai statybos resursų (darbo, medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos) skaičiuojamosios kainos aktualizuojamos du kartus per metus.

Statybos objektų (darbų) kainos nustatomos apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatoma statinio statybos sutartimi ir netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos sutarčiai.

 

2. Pav. Statybos kainos išlaidų sudėtis

Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų) t.y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai, bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokestį kartu su socialinio draudimo lėšomis nuo šio užmokesčio, taip pat papildomos kvalifikuotų darbininkų komandiruočių išlaidas, darbo pamainomis ar pakaitiniu būdu išlaidas, darbininkų pervežimo, elektros energijos eksploatuojant mechanizmus išlaidas, garo, kuro, šiukšlių bei statybinio laužo pristatymo, jo pridavimo į savartyną ir kitos išlaidas. Statybvietės išlaidos paprastai apskaičiuojamos iki 10 proc. dydžio nuo statybos darbų kainos.

 Statybvietės įrengimas

 Statybvietės eksploatavimas  Statybvietės valdymas

Laikinos inžinerinės komunikacijos

Aptvėrimai ir saugos priemonės

Informaciniai stendai ir ženklai

Priešgaisrinės saugos priemonės

Kompiuterinės ir ryšių priemonės statybvietėje

 

El. energija, ryšiai, kuras, vanduo, šildymas, nuotekos

Darbininkų pervežimai

Darbo priemonės ir įrankiai

Darbininkų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos

Šiukšlių ir laužo pašalinimas, pridavimas į sąvartyną

Medžiagų ir gaminių sandėliavimo išlaidos

Statybvietės ir įrangos priežiūra

Pasiruošimo žiemai išlaidos

Statybvietės darbininkų darbo užmokestis ir sodra mokesčiai

 

Darbų vykdymo organizavimas ir kontrolė

Tiekimo organizavimas ir valdymas

Atliktų darbų priėmimas-perdavimas

Darbas su subrangovais

Informacinės ir konsultacijų paslaugos

Darbų vadovų atlyginimai ir sodra mokesčiai


3. Pav. Statybvietės išlaidų struktūra pagal išlaidų paskirtį

Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį, ateityje gali būti pripažįstamos rangovo statybos darbų pardavimo sąnaudomis. Statytojo netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp numatomos pasiūlymo (ar sutarties) kainos ir apskaičiuotų tiesioginių išlaidų. Netiesiogines išlaidas sudaro numatoma rangovo bendrųjų ir administracinių išlaidų, taip pat veiklos mokesčių dalis, kurią pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos veiklai ir kuri tiesiogiai susijusi su statinio statybos ar remonto išlaidomis arba pardavimo sąnaudomis.