Sąmatų skaičiavimams

   

SISTELA PROGRAMŲ IR PASLAUGŲ PRIVALUMAI - JŪSŲ SĖKMĖS GARANTAS

Programinės įrangos paskirtis: programinė įranga skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui.

SISTELA programinė įranga: programinė įranga užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

SISTELA duomenų bazė: pagrindinę duomenų bazę sąmatų skaičiavimams sudaro mūsų parengti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarkome, nuolat papildome, bei visus atnaujinimus registruojame skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre (www.spsc.lt),.

SISTELA kvalifikacija: esame atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės bei sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse. Mūsų veiklos rizika yra apdrausta.

 

Informacinis-programinis kompleksas SĄMATA

Programos ir informacija duomenų bazėse  yra UAB Sistela autorinis produktas.     Duomenų dauginimo, perkėlimo į kompiuterines laikmenas ir komercinio platinimo teisės kitoms įmonėms ar asmenims gali būti perduotos tik tarpusavyje (su Sistela) suderintomis sąlygomis.  

 

Programinė įranga

1.SĄMATOS

1.1.Dialoginis ir paketinis informacijos apie darbų kiekius įvedimas
(numatytas informacijos įvedimas pagal konkretų normatyvą, normatyvų pasirinkimas rinkinių sąraše, normatyvų paieška pagal tekstą, duomenų diagnostika paketinio įvedimo metu)

1.2.Resursų poreikio normavimas pagal sąnaudų normatyvus;
(pagal kiekvieną įvestą normatyvo numerį (poziciją) ir darbo kiekį apskaičiuojamas ir išvedamas medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų poreikis)

1.3.Darbo, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščių suformavimas;
(formuojami dokumentai: darbo apimčių žiniaraštis pagal kiekvieną vienetinį darbą, medžiagų, mechanizmų, darbo sąnaudų, įrenginių poreikio žiniaraščiai)

1.4.Dokumentų paruošimas konkursų dalyviams;
(atsižvelgiant į konkursų rengimo reikalavimus, numatyta galimybė iš sąmatinės dokumentacijos paruošti , atspausdinti ir pateikti  konkurso dalyviams, siūlytojams darbų ir jų kiekių sąrašus rangovo kainos nustatymui.)

1.5.Statybos darbų skaičiuojamosios kainos apskaičiavimas;
(Statybos darbų skaičiuojamoji kaina apskaičiuojama programiniu būdu pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką ir patvirtintus skaičiuojamosios kainos normatyvus).

1.6.Statybos darbų kainų perskaičiavimas kito laikotarpio kainomis;
(Duomenų bazėje saugomi visi. skaičiuojamosios kainos normatyvai nuo 1993m, o pagal vartotojo pasirinktą kainų skaičiavimo datą atliekami darbų kainos perskaičiavimai nurodyto laikotarpio kainomis ir normomis)

1.7.Statybos kainos tikslinimas pagal resursų pasikeitimus
(Vartotojas turi galimybę operatyviai patikslinti visų tipų resursų kainų, aprašymų bei kitus duomenis. Tokius patikslinimus galima atlikti konkrečiuose skaičiavimuose, arba vartotojo duomenų bazėje).

1.8.Statinių (statybos darbų) analogų sudarymas
(Vartotojas turi galimybę pasinaudodamas anksčiau sukauptos sąmatos, ar darbų fragmentų pagrindu suformuoti naują sąmatos analogą, tikslinti informaciją, kiekius, kainas , atlikti ekspertinius ar palyginamuosius skaičiavimus)

1.9.Sąmatinių dokumentų (suvestinių, objektinių, lokalinių sąmatų) spausdinimas.
(Visi dokumentai spausdinami pagal vartotojo pageidaujamą detalizaciją : kompleksas-objektas-žiniaraštis-skyrius-darbas-resursai. Vartotojas turi galimybę spausdinamus dokumentus peržiūrėti ekrane, pasirinkti spausdinamų lapų numerius, patikslinti informacijos išdėstymą , perkėlimus į sekantį lapą ,suformuoti informaciją tekstinių duomenų formate darbui su Microsoft Office programomis(Word, Excel) ir pan.)

2.FAKTAS

2.1.Resursų sąnaudų apskaičiavimas pagal atliktų darbų kiekius
(Pagal sąmatoje atžymėtus atliktų darbų kiekius apskaičiuojamas normatyvinis resursų poreikis, atliktų darbų ir normomis apskaičiuotų resursų kaina)

2.2.Atliktų statybos darbų aktų ir jų priedų už ataskaitinį laikotarpį suformavimas;
(Pagal faktiškai atliktus darbus normatyviniu būdu ir pagal faktines aplinkybes formuojami patikslinti atliktų darbų aktai vartotojo pageidaujamu pjūviu; kaip priedas prie atliktų darbų aktų formuojami resursų žiniaraščiai, apskaičiuoti pagal faktines darbų apimtis).

2.3.Medžiagų normatyvinio sunaudojimo ir nurašymo dokumentų sudarymas.
(Apskaičiuojami medžiagų normatyvinio sunaudojimo kiekiai, suformuojami dokumentai faktinio medžiagų sunaudojimo įvedimui, kontrolei, nurašymui, numatytas informacijos apsikeitimo ryšys su apskaitos sistemomis )


3.NORMA

3.1.Normatyvinės duomenų bazės,bei žinynų tvarkymas;
(Vartotojui perduodamose programose realizuota galimybė savarankiškai dialoginiame režime tvarkyti normatyvinę bei žinyninę informaciją, t.y. ją koreguoti, papildyti naujais įrašais, peržiūrėti).

3.2.Normatyvinės bazės korektūrų perdavimas ir priėmimas el. paštu;.
(Programinėje įrangos sudėtyje yra automatizuotas duomenų bazės koregavimo iš anksto paruoštomis korektūromis modulis. Vartotojas, gavęs eilines bazės korektūras diskelyje ar el.paštu (Internet), savarankiškai gali sutvarkyti normatyvinius duomenis).

3.3.Normatyvinių duomenų paieškos servisas, naujų normų sudarymas.
(Programose realizuota duomenų paieška pagal kodus, pagal rinkinius, pagal tekstą, pagal markes, numatyta galimybė pasirinktam normatyvui peržiūrėti darbų sudėtis, resursus, koeficientus. Vartotojas gali savarankiškai sudaryti savo normatyvus, išplėsti nomenklatūras, papildyti kainas ir pan.

Sistemos priežiūra

Programų ir duomenų bazių priežiūros paslaugų sudėtis: -darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų papildymai, -statybos resursų skaičiuojamųjų kainų aktualizavimas pagal rinkos kainų lygį; -žinyninės informacijos duomenų atnaujinimas; -programinės įrangos atnaujinimas pagal statybos kainodaros pasikeitimus; -programų perkėlimas prie kito kompiuterio, atstatymas po sutrikimo, sistemos pertvarkymo, kompiuterių keitimo ir pan.; -vartotojo mokymas, konsultavimas . Programų instaliavimą, konsultacijas ir mokymą pagal poreikį UAB SISTELA atstovas atlieka kiekvienoje pirkėjo nurodytoje darbo vietoje. Programų vartotojai aprūpinami detaliomis darbo instrukcijomis, teikiamos konsultacijos telefonu, el. paštu. UAB SISTELA savo buveinėje priima, suteikia kompiuterinę darbo vietą ir konsultuoja vartotoją jo pageidavimu

Duomenų bazė

1.Statybos resursų skaičiuojamųjų kainų duomenų rinkiniai 
(Vartotojui perduodama duomenų bazė užpildyta skaičiuojamosiomis kainomis su  ankstesniųjų metų statistika, taip pat papildomai perduodama DB apie resursų rinkos kainas pagal atskirus produkcijos gamintojus bei pardavėjus).  

2.Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų rinkiniai statybos, montavimo, remonto, rekonstrukcijos darbams.
(Duomenų bazė užpildyta darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bendriesiems ir specialiesiems statybos, montavimo, remonto, rekonstrukcijos darbams ).  

3.Sustambinti statybos darbų sąnaudų ir kainų normatyvai.
(Duomenų bazė užpildyta sustambintų statybos darbų normatyvais, su darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų kalkuliacijomis).  

4.Bendrieji ekonominiai normatyvai, klasifikatoriai, žinynai.
(Duomenų bazė užpildyta ekonominiais normatyvais skaičiuojamajai statybos kainai nustatyti; suformuoti resursų klasifikatoriai, numatyti ryšiai pereinant nuo vienos nomenklatūros prie kitos, koeficientai bei kita žinyninė ir lokalinė informacija).