ELEKTROS INSTALIACIJOS MODERNIZAVIMAS

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas

Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas

Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namų laiptinių apšvietimo instaliacijos keitimas

  Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas

  Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas

  Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas

  Magistralinių kabelių keitimas pastatų laiptinių šachtose (stovuose)

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos keitimas

  Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūsių patalpose keitimas

  Magistralinių kabelių pastatų rūsių patalpose keitimas

  Savireguliuojančių šildymo kabelių su automatiniu valdymu lietaus nuvedimo sistemos šildymui

  įrengimas

Kiti darbai

  Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas

  Kabelių pratraukimo dėžių montavimas

  Avarinio apšvietimo įrengimas pastatuose

  Savireguliuojantiems šildymo kabeliams (lietaus nuvedimo sistemoje) elektros tiekimo linijos

   montavimas

PASTATŲ VANDENTIEKIS, NUOTEKŲ ŠALINTUVAS, DRENAŽAS

Karštojo ir šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynai

  Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas

  Karštojo vandentiekio tiekiamųjų stovų keitimas

  Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų keitimas

  Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas

  Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas

  Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas

  Karštojo vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo įrengimas, renovuojant sistemas

  Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų keitimas pastatuose

Rankšluosčių džiovintuvai

  Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas

  Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas

  Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Pastato nuotekų šalinimo sistemos

  Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas

  Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas

  Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas

  Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas

  Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas

  Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas

Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, pastatų išorės drenažas

  Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas

  Pastatų išorės drenažo įrengimas

KOLEKTORINĖS IR HORIZONTALIOS DVIVAMZDĖS ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ ĮRENGIMAS

  Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas

  Kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintų laiptinėse įrengimas

  Kolektorinės šildymo sistemos kolektorinių spintelių butuose įrengimas

  Kolektorinės šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų montavimas grindyse

  Kolektorinės šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų montavimas kanaluose

  Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais

  įrengimas

ŠILDYMO IR KARŠTOJO VANDENS APSKAITOS SISTEMOS

  Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas

  Kolektorinės šildymo apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas

  Karštojo vandens apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas

  Karštojo ir šaltojo vandens nuskaitymo skaitiklių keitimas

ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS

Uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra

  Automatinių balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės

  sistemos stovuose ir atšakose

  Rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų montavimas esamame  vienvamzdės sistemos vamzdyne

  Automatinių balansavimo ventilių, termostatinių elementų ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas

  esamuose vienvamzdės sistemos stovuose ir atšakose

  Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne

  Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne

Šildymo sistemos vamzdynai

  Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas

  Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas

  Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

Šilumos punktai

  Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus elevatorinius mazgus su greitaeigiais šildytuvais į 2 kontūrų modulinius įrenginius

Termostatiniai ventiliai

  Trijų eigų termostatinių vožtuvų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose

  Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas

  Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo

  sistemos radiatorių apvaduose

  Termostatinių vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimas esamuose

  vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose

Šildymo prietaisai

  Šildymo prietaisų keitimas

  Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus

KITI VANDENTIEKIO, ŠILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI

Paruošiamieji darbai vamzdynų montavimui

  Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas

  Instaliacinių kanalų vamzdynams įrengimas, tvirtinant prie sienų

  Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams

  Radiatorių demontavimas

  Dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas

Vamzdžių sandūrų jungimas

  Plieninių vamzdžių jungimas privirinamomis užmaunamosiomis movomis

  Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų

  Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais

Uždaromosios – reguliuojamosios armatūros montavimas vamzdynuose

  Movinės uždaromosios – reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo  vamzdynuose

  Flanšinės uždaromosios – reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynams

  Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas

  Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose

  Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas

Kita

  Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais   ventiliais

  Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniai vožtuvais

  Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją

LIFTŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), jų keitimas techniniu požiūriu efektyvesniais liftais

VENTILIACIJOS ATNAUJINIMAS

  Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas

  Vėdinimo su rekuperacija įrengimas

    Skylių gręžimas žiediniais deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose

    Kanalinių ašinių mini ventiliatorių montavimas pastatų išorinėse sienose

    Orlaidžių montavimas gyvenamųjų pastatų išorinėse sienose

   Sieninių mini rekuperatorių montavimas pastatų išorinėse sienose

    Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms

    Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

   Priešgaisrinio vandentiekio stovų keitimas

   Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas

   Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas bendrojo naudojimo patalpose

    Konvencinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas

    Adresinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas

Kiekis krepšelyje: